REGULAMIN GABINETU PSYCHOLOGICZNO-SEKSUOLOGICZNEGO

 

 1. Sesje i konsultacje psychoterapeutyczne, psychologiczne oraz seksuologiczne odbywają się wyłącznie po wcześniejszym ich umówieniu.

 

 1. W przypadku wizyt pierwszorazowych warunkiem rezerwacji terminu jest wniesienie opłaty przelewem na numer konta 62 1140 2004 0000 3902 8136 3408 w dniu zapisu. Brak wniesienia opłaty skutkuje anulowaniem zapisu w kalendarzu.

 2. Spóźnienie się na wizytę będzie skutkowało skróceniem czasu jej trwania o długość spóźnienia.

 3. W trakcie cyklicznych spotkań terapeutycznych, w przypadku nie wniesienia przez pacjenta opłaty za daną sesję, dalsze wizyty zostają zawieszone do czasu uregulowania zadłużenia.

 4. Jeśli na zaplanowaną sesję partnerską stawia się tylko jeden z partnerów wizyta jest płatna tak jak była zaplanowana jako partnerska. Terapeuta, w zależności od ustaleń przyjętych z parą, może odmówić przeprowadzenia sesji bez obecności obojga/obu partnerów, co nie zwalnia z opłaty za sesję.

 5. Odwołanie spotkań i odpłatność za nieobecności

  1. Zaplanowane spotkania terapeutyczne można odwołać bezpłatnie 24h przed umówionym terminem spotkania.

 

  1. Jeżeli wizyta nie może się odbyć, należy ją odwołać wysyłając SMS na numer 726 752 087 lub za pomocą kalendarza na platformie ZnanyLekarz, jeśli wizyty były umawiane przez ww. platformę. Ewentualnie można zmienić wizytę w gabinecie na wizytę zdalną (on-line), w tym samym dniu i o tej samej godzinie.

  2. Sesje, które nie odbywają się z powodu nieobecności terapeuty nie wymagają opłacenia.

  3. Odwołanie terminu sesji psychoterapeutycznej w czasie krótszym niż 24h lub niestawienie się na spotkanie bez informacji na ten temat, wiąże się z pełną odpłatnością za dane spotkanie, co wynika z konieczności zarezerwowania czasu specjalisty.

  4. Każdemu korzystającemu z usług w Gabinecie przysługuje odwołanie spotkania w czasie krótszym niż 24h bez konieczności uiszczenia opłaty w ilości 1 spotkania na 6 miesięcy współpracy ze specjalistą (nie dotyczy to etapu konsultacyjnego, przed rozpoczęciem terapii).

  5. Poza wyjątkiem opisanym w podpunkcie e., wizyta odwołana nieregulaminowo jest odpłatna niezależne od wydarzeń losowych takich jak np. nagłe zachorowanie, kwarantanna, trudności z dojazdem czy sprawy rodzinne.

  6. W przypadku odwołania przez pacjenta 4 lub więcej sesji terapeutycznych w ciągu 3 następujących po sobie miesięcy, specjalista ma prawo do odmowy kontynuowania psychoterapii. Jest to podyktowane dbałością o wysoką jakość i skuteczność procesu psychoterapii.

  7. Przedpłaty za wizyty odwołane zgodnie z regulaminem zostaną zwrócone przelewem lub szybką płatnością PayU.

  8. Przedpłaty za wizyty odwołane nieterminowo nie zostaną zwrócone, ze względu na zarezerwowanie czasu specjalisty do dyspozycji danego pacjenta.

 

 1. Spotkania ze specjalistą, które odbywają się zdalnie muszą być opłacone przed terminem planowanego spotkania. Opłata jest warunkiem rozpoczęcia danej sesji.

 2. Przerwa w terapii obejmująca dwie kolejne sesje, przy braku informacji na temat nieobecności, traktowana jest jako rezygnacja z terapii i skutkuje zwolnieniem rezerwacji terminu cyklicznych spotkań.

 3. Dokumentacja medyczna jest sporządzana według obowiązujących przepisów prawa,  poufna i chroniona przed dostępem osób postronnych.

 4. Specjalista gwarantuje zachowanie tajemnicy zawodowej i pełnej poufności danych osobowych stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

 5. W szczególnych sytuacjach, m.in. zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego oraz innych, w których specjalista jest prawnie do tego zobowiązany, dane osobowe pacjenta mogą zostać ujawnione właściwym organom i podmiotom na mocy przepisów wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, kodeksu karnego i innych ustaw.

 6. W stanach zagrożenia zdrowia i życia pacjenta lub innych osób specjalista ma prawo zatrzymać pacjenta w placówce i wezwać służby ratownicze, wg art. 21. ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19.08.94 r.